Başvuru Sözleşmesi

İşbu sözleşmenin konusu elektronik ortamda sunulan proje veya fikrinizin gizliliğiyle ve nasıl ilerletileceğiyle ilgili usul ve esasların tespit edilerek tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

TARAFLAR 

 

İşbu sözleşme, bir taraftan Merkezi Eyüp, Nişancı, 34050 Eyüp/İstanbul adresinde bulunan Eyüp Belediyesi (bundan böyle “KURUM” olarak anılacaktır) tarafından eyupicinfikrimvar.com sitesi üzerinden “Proje Başvuru Formu”nu veya "Fikir Başvuru Formu"nu doldurarak başvuru yapan kişi (bundan böyle “FİKİR SAHİBİ” olarak anılacaktır) arasında yapılmış olup, “FİKİR SAHİBİ” nin işbu Sözleşme'ye elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş kabul edilecektir. İşbu " Proje ve Fikir Başvuru Sözleşmesi" bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır.

 

HAKLAR

 

“KURUM”, “FİKİR SAHİBİ” tarafından yapılan "Başvuru"ları kayıt altına alarak değerlendirilmek üzere gerekli işlemleri yapacaktır.

 

“KURUM”, “FİKİR SAHİBİ”nin "Proje Başvuru Formu" veya "Fikir Başvuru Formu" vasıtasıyla yapacağı "Başvuru"ları ve işbu Sözleşme'nin belirtilen şekilde göndereceği "Bilgi"leri ticarileştirme imkanı, pazarda rekabet edilebilirlik, özgünlük, yatırıma değer olması, yüksek kar getirme potansiyeli, yatırımın geri dönüşümü süreleri, yetkinlik, güvenilirlik gibi kriterlere göre değerlendirerek, "Başvuru"yu kabul veya ret edecektir. "Başvuru"nun kabulü yönünde verilen kararın mahiyeti "Başvuru"nun daha detaylı incelenmesiyle sınırlı olup, bu durum elektronik posta aracılığıyla “FİKİR SAHİBİ”ne bildirecektir. Başvuru"nun kabulü yönünde verilen karar projenin kabulü anlamında olmayacaktır.

 

“KURUM”un işbu Sözleşme'nin maddeleri uyarınca yapmış olduğu değerlendirme sonucunda "Başvuru"nun detaylı olarak incelenmesine karar vermesi, “FİKİR SAHİBİ”nin "Başvuru"sunun tümüyle kabul edilerek "Başvuru"da belirtilen konunun projelendirilmesine karar verildiği anlamına gelmemektedir.

 

“KURUM”un "Başvuru"nun detaylı incelenmesine karar vermesi ile “BAŞVURU SAHİBİ”, bu kararında belirttiği şekilde detaylı bir sunum hazırlayarak ve “KURUM”un talep ettiği her türlü yazılı ve görsel dökümanı “hazır bulundurarak, “KURUM”a projesini yüz yüze veya mail yoluyla ile sunacaktır.

 

“KURUM”un işbu sözleşmenin maddeleri uyarınca yapmış olduğu değerlendirmeyi ve vermiş olduğu kararı etkileyecek unsurları serbestçe tayin hakkı vardır.

 

“KURUM” , “FİKİR SAHİBİ”nin başvurusunu değerlendirdikten sonra olumlu karar vermesi durumunda “FİKİR SAHİBİ”ne vereceği desteklere ve bu desteklerin içeriğine kendisi karar verecektir.

 

“KURUM”  vereceği stratejik destek, mali destek veya kurumsal destek sonucunda ortaya çıkabilecek muhtemel zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

“KURUM”,  “FİKİR SAHİBİ”nin vermiş olduğu tüm "Bilgi"lerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu veya sahipliğini araştırma yükümlülüğü altında değildir.  “FİKİR SAHİBİ”nin vermiş olduğu "Bilgi"lerin yanlış ve/veya hukuka aykırı olmasının yaratacağı tüm sorumluluk “FİKİR SAHİBİ”ne aittir.

 

SÖZLEŞME KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER


“KURUM” , tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Sözleşme koşullarını herhangi bir zamanda "Site"'de ilan ederek, ilan ettiği tarih itibariyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu Sözleşme “FİKİR SAHİBİ”nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

 

MÜCBİR SEBEPLER 

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “KURUM” işbu “Sözleşmesinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “KURUM” açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “KURUM””un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. " Bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep halleridir.

 

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ 


İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL 


İşbu Sözleşme “FİKİR SAHİBİ”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.